Privacy

Privacy

Torsy International gevestigd aan de Lekdijk-Oost 46, 2861 GB Bergambacht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Torsy International
Lekdijk-Oost 46
2861 GB Bergambacht
The Netherlands
+31 (0) 616405485

info@torsybridles.com
www.torsybridles.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Torsy International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (Anonymized IP)*
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

* IP4-IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit ‘anonimiseren’.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een persoonsgegeven is. Het gaat bij IPv4 namelijk om een groep van maximaal 256 computers. Maar de AP vindt het verwijderen van het laatste octet wél een belangrijke maatregel om de risico’s voor uw websitebezoekers te verkleinen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens – Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boomsma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Torsy International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (mits u hiervoor toestemming geeft)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Torsy International verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Torsy International neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Torsy International) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Torsy International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Boekhouding: De persoonsgegevens van klanten die op onze facturen vermeld staan bewaart Torsy International 7 jaar lang, dit is volgens de richtlijnen van de belastingwetgeving.

Bewaarde persoonsgegevens: geslacht (mits zelf aangegeven), voor- en achternaam, bedrijfsnaam, BTW nummer, adresgegevens.)

Geannuleerde bestellingen: De persoonsgegevens van geannuleerde bestellingen worden zo spoedig mogelijk verwijderd, maar zouden tot 2 jaar bewaard kunnen blijven (i.v.m. statistische doeleinden). Bewaarde persoonsgegevens: geslacht, voor- en achternaam, bedrijfsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Ip-adres (Anonymized IP), overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (telefoongesprekken worden niet opgenomen).

Inactieve accounts: De persoonsgegevens van klanten van Torsy International die na 2 jaar nog inactief zijn worden binnen die 2 jaar verwijderd.

Nieuwsbrief: Het emailadres wat ingevuld wordt met betrekking tot het ontvangen van de nieuwsbrief van Torsy International blijft actief en dus bewaart tot de klant zijn of haar nieuwsbrief opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Torsy International verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Torsy International blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Torsy International gebruikt alleen technische en functionele cookies*. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

*Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Torsy International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@torsybridles.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek Torsy International wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Torsy International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website heeft een SSL-Certificaat (Een veilige website, dat beschikt over een SSL-certificaat, wordt in de adresbalk aangeduid met ‘https’ i.p.v ‘http’. De extra ‘S’ staat voor secure en toont dus aan dat het om een veilige website gaat). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@torsybridles.com